REGULAMIN SERWISU KURSY PP

§1
Właścicielem Serwisu kursypp.pl (zwanym dalej „Serwisem”) jest Entaris Studio Łukasz Kowalski z siedzibą w Wrocław, NIP 618-193-02-65. Niniejszy regulamin określa warunki zamieszczania, modyfikowania i opłacania ogłoszeń w Serwisie.

§2
Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Przesłanie ogłoszeń kursu / szkolenia do Serwisu poprzez wiadomości mailową na adres: biuro@kursypp.pl i korzystanie z niego, jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§3
Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu nie jest możliwa w dniu wejścia w życie zasad regulaminu.  Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, bez podania przyczyny.

§4
Zasady zamieszczania ogłoszeń i dokonywania płatności przez osoby zainteresowane oraz firmy:

Ogłoszenia kursów / szkoleń dodawane są wyłącznie przez administrację Serwisu Kursy PP. Aby dodać ogłoszenie, należy skorzystać z Formularza Zgłoszenia Kursu, który upoważnia Administratora Serwisu do umieszczenia ogłoszenia na portalu internetowym Kursy PP. Wszelkie dane przesłane przez użytkowników Serwisu są weryfikowane i moderowane w celu sprawdzenia ich poprawności. 

Po rozpatrzeniu przez Administrację ogłoszenia, zostanie ono przygotowane do umieszczenia na łamach Serwisu Kursy PP, oraz zostanie wystawiona faktura końcowa, która będzie jednocześnie gwarancją utrzymania ogłoszenia. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej na fakturze w okresie do 7 dni roboczych przelewem lub w gotówce (dotyczy wyłącznie firm z Wrocławia po uprzednim umówieniu spotkania w celu opłaty ogłoszenia). 

Po zaksięgowaniu wpłaty, Administracja niezwłocznie umieści ogłoszenie w Serwisie Kursy PP.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zamieszczaniu ogłoszeń i za niezamieszczenie ogłoszenia z powodów od niego niezależnych.

Ponadto:

Dodatkowo w Ogłoszeniu można zamieścić zdjęcia w ograniczonej ilości i wielkości.
Edycja ogłoszeń i możliwość ich usuwania jest dostępna tylko dla administracji Serwisu, w przypadku prośby Użytkownika, przesłanej przez Formularz Kontaktowy z wyraźnym zaznaczeniem tematu: Moderacja lub usunięcie ogłoszenia.

Czas emisji ogłoszenia wynosi 30 dni.
Wszelkie reklamacje można kierować na adres mailowy: biuro@kursypp.pl

§5
Ogłoszenia w Serwisie mogą być umieszczane wyłącznie przez administrację.

Zakazuje się umieszczania w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem, zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ponadto zakazuje się umieszczania treści i zdjęć reklamujących konkurencyjne portale internetowe.

Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków wymienionych w § 5, nie będą publikowane w Serwisie Kursy PP.

§6
Właściciel Serwisu nie odpowiada za jego złe działanie w przypadkach niezależnych od niego.

Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji dotyczących jego poprawnego działania.

Właściciel Serwisu nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.

W razie stwierdzenia złamania regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich, Właściciel Serwisu może zablokować ogłoszenie, a także je usunąć.

W wypadku opisanym w §6 pkt. 5, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia ogłoszeń Użytkowników.

Właściciel Serwisu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania treści ogłoszeń.

§7
Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane podane przez Użytkownika podczas przesłania ich drogą mailową.

Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Właściciel Serwisu – Entaris Studio Łukasz Kowalski z/s w Wrocław (50-078), ul Leszczyńskiego 4/29  (zwana dalej „Operatorem”).

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§8
Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia, a Właściciel Serwisu zobowiązuje się do jej niezwłocznego rozpatrzenia.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Właściciela Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.

Użytkownik oświadcza że przed przesłaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.