KURS PIERWSZEJ POMOCY WARSZAWA

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Warszawa

 

Kursy pierwszej pomocy Warszawa – zostań ratownikiem KPP

Ratowanie zdrowia i życia ludzi jest działalnością misyjną podejmowaną nie tylko przez lekarzy, ratowników medycznych, ale również certyfikowanych ratowników KPP. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy powinny być jednak opanowane przez każdego. Wszak w sytuacji zagrożenia czyjegoś zdrowia, czy życia np. będąc uczestnikiem ruchu drogowego, ma się prawny obowiązek udzielenia pomocy. Potrzebne jest zachowanie zimnej krwi, mimo widocznych obrażeń, dlatego wiedza z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest tutaj niezbędna.

W momencie zdarzenia i silnego stresu trzeba bowiem działać niejako automatycznie, czyli na podstawie wyuczonych schematów postępowania. Weekendowy kurs KPP Warszawa każdemu uczestnikowi, który zda egzamin państwowy daje wiedzę i umiejętności do prawidłowego wykonywania czynności ratowniczych, które mogą być decydujące zanim na miejsce zdarzenia dojedzie karetka. Na kursy KPP Warszawa zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, a także odznaczają się dobrym stanem zdrowia, który pozwala na udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach. Ponadto kursy KPP w Warszawie skierowane są  także do osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i są dla nich obligatoryjne.

Kurs pierwszej pomocy Warszawa

Struktura organizacyjna kursów pierwszej pomocy w Warszawie

Weekendowy kurs pierwszej pomocy Warszawa odbywają się na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r., a także art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2007 o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Zgodnie z legislacją mogą być organizowane przez zarejestrowane podmioty wykonujące działalność leczniczą i posiadające zgodę wojewody mazowieckiego. Każdy kurs pierwszej pomocy w Warszawie prowadzony jest przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających medyczne i psychologiczne wykształcenie, a także przynajmniej 3-letni staż pracy. Musi odbywać się w odpowiednio przygotowanym miejscu. Są to sale wykładowe, sale seminaryjne, a także sale ćwiczeniowe. Mogą również odbywać się w terenie, szczególnie gdy dedykowane są do pracowników WOPR, GOPR, czy TOPR. Kurs nie może być krótszy niż 66 godzin, z czego przynajmniej 21 godzin to zajęcia teoretyczne, a 45 godzin – praktyczne. Każda jednostka działająca w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego może również poprosić o przedłużenie kursu i poszczególnych modułów o 50%, szczególnie tych, które ważne są z punktu widzenia wykonywania obowiązków zawodowych.

Kurs KPP Warszawa 2020

Program nauczania – tematy i zagadnienia realizowane na kursie

Uczestnicy kursu pierwszej pomocy w Warszawie podczas jego trwania realizują tematy i zagadnienia, które są niezbędne, by uzyskać praktyczną, jak i teoretyczną wiedzę z zakresu ratowania życia ludzkiego. Na samym początku realizowany jest temat związany z podstawą prawną organizacji ratownictwa medycznego. Następnie słuchacze poznają zagrożenia związane z zakażeniem WZW czy HIV i sposoby zapobiegania im. Uczą się także używania zestawów ratowniczych i dezynfekcji sprzętu. Poznają także elementy anatomii i fizjologii, co pozwoli na ocenę stanu poszkodowanego, a także przeprowadzenie badań wstępnych oraz szczegółowych.

Podczas kursu nacisk kładziony jest również na ćwiczenia z resuscytacji, które odbywają się na specjalistycznym fantomie. Uczestnicy certyfikowanego kursu pierwszej pomocy Warszawa poznają również rodzaje urazów mechanicznych i obrażeń, a także uczą się zakładać opatrunki czy kołnierze stabilizujące. Poznają także rodzaje stanów nagłych i sposoby udrażniania dróg oddechowych. Na kursie KPP w Warszawie przedstawiane są zagadnienia psychologiczne, dzięki którym wykwalifikowani ratownicy KPP mogą służyć wsparciem poszkodowanym. Ponadto uczą się także ewakuacji ze strefy zagrożenia i ustalania taktyki działań ratowniczych.

Niezbędne wyposażenie sal ćwiczeniowych i ratowników KPP w terenie

Podczas realizacji kursów KPP w Warszawie nacisk kładziony jest nie tylko na wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną. Zatem podmiot prowadzący kurs musi zapewnić bazę dydaktyczną i odpowiedni sprzęt, na którym przyszli ratownicy uczą się prawidłowego postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy w określonych sytuacjach. Należą do nich m.in. rurki krtaniowe, defibrylatory, maski ratownicze, nosze, szyny, a także kołnierze stabilizujące odcinek szyjny kręgosłupa.

Wśród sprzętu znajdują się również akcesoria zapewniające higieniczne wykonywanie czynności ratunkowych, a także odpowiednią dezynfekcję ran, czy zabezpieczanie złamań. Oczywiście dużą rolę pełnią tu również fantomy zarówno osoby dorosłej, dziecka, jak i noworodka. Dzięki nim możliwe jest prawidłowe wykonywanie czynności resuscytacyjnych. Elektroniczne monitorowanie fantomów pozwala wychwycić wszelkie błędy, które mogą być na bieżąco korygowane.

Jak przebiega egzamin po kursie KPP w Warszawie?

Do egzaminu KPP może przystąpić każda osoba, która ukończyła całość kursu KPP w Warszawie. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Najpierw kursant musi odpowiedzieć na 30 pytań testowych. Jeśli odpowie prawidłowo na 90% z nich, może przystąpić do części praktycznej egzaminu. W tym przypadku każdy zdający musi poradzić sobie z trzema zadaniami, w tym jednym wykonywanym na fantomie. Jeśli uzyska wynik przynajmniej 75%, otrzymuje certyfikat i tytuł ratownika KPP.

Trzeba pamiętać, że uprawnienia nie są niezbywalne i trzeba je odnawiać co 3 lata, ponownie zdając egzamin KPP. Dzięki temu każdy pracownik jednostek współpracujących w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego ma aktualną wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne udzielanie pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, np. urazach mechanicznych, chemicznych, termicznych, elektrycznych, czy podtopieniach.

Kurs KPP Warszawa
data rozpoczęcia:  07 czerwca 2021
data zakończenia: 14 czerwca 2021
miejsce: al. Jerozolimskie
02-017 Warszawa
lokalizacja: Warszawa
Kategoria: Edukacja

Kurs KPP Warszawa
data rozpoczęcia:  21 czerwca 2021
data zakończenia: 30 czerwca 2021
miejsce: al. Jerozolimskie
02-017 Warszawa
lokalizacja: Warszawa
Kategoria: Edukacja

Kurs KPP Warszawa
data rozpoczęcia:  12 lipca 2021
data zakończenia: 21 lipca 2021
miejsce: al. Jerozolimskie
02-017 Warszawa
lokalizacja: Warszawa
Kategoria: Edukacja