Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla osób prywatnych

Kurs KPP dla instytucji i firm

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – co warto wiedzieć?

Od początku – Certyfikowany Kurs Pierwszej Pomocy jest kursem szkoleniowym na najbardziej zaawansowanym poziomie. Dedykowany jest dla osób, które nie posiadają wykształcenia medycznego i chcą uzyskać tytuł „Ratownika KPP”. Dzięki ukończeniu kursu zdobywa się umiejętności pozwalające na skuteczne udzielanie pierwszej pomocy. Dotyczy to zarówno wypadków, jak i zachorowań.

Kursy KPP, a certyfikat KPP

Certyfikat KPP umożliwia współpracę z profesjonalnymi służbami ratownictwa medycznego, a także wykonywanie obowiązków służbowych w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, takich jak: GOPR, WOPR, TOPR, OSP. PSP, Policja, SG, ZHP czy PCK. Kończąc z pozytywnym wynikiem weekendowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy możemy uzyskać tytuł „ratownika KPP” jest ważny przez trzy lata, po upływie których konieczne jest ponowne podejście do egzaminu.

Kursy KPP – cele uczestnictwa w kursie pierwszej pomocy

Profesjonalny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ma przygotować ratowników, którzy współpracują z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do udzielania pomocy. Dotyczy to akcji ratowniczych, w których występuje nagłe zagrożenie zdrowia i życia. Ratownik KPP musi być obecny przy poszkodowanym do momentu przekazania go personelowi zakładu opieki zdrowotnej. Zatem dzięki kursom osoba bez wykształcenia medycznego może zdobyć wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, a także kwalifikowanej pierwszej pomocy. Każdy ratownik KPP powinien wyróżniać się właściwą postawą etyczną, gdyż na jego barkach spoczywa ratowanie życia i zdrowia.

Podstawy prawne realizowania weekendowych kursów KPP

Kursy KPP muszą być prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2007 r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  Osoba, która chce odbyć kurs pierwszej pomocy powinna posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponadto może być zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, pełniąc służbę np. w WOPR, czy OSP bądź będąc ich członkiem.

Certyfikowane kursy pierwszej pomocy – wymagania od kursantów

Kluczowe znaczenie ma również stan zdrowia kandydatów. Uczestnik kursu KPP musi być pełnoletni. Kursy KPP prowadzone są przez profesjonalnych instruktorów: lekarzy, ratowników i psychologów. Mogą być realizowane przez firmy posiadające wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Całość kursu KPP trwa 66 godzin i obejmuje zajęcia teoretyczne – 21 godzin i praktyczne – 45 godzin, po których następuje egzamin.  Rozporządzenie dotyczące kursu KPP określa ramowy program kursu, kwalifikacje kadry dydaktycznej, sposób przeprowadzania egzaminu kończącego kurs, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej, a także okres ważności zaświadczenia o uzyskaniu kursu i tytułu ratownika KPP.

Zagadnienia, które muszą znaleźć się na kursach KPP

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy prowadzone zarówno dla pracowników PCK, instytucji państwowych czy prywatnych firm realizowane są zawsze w ten sam sposób. Zajęcia [kurs KPP] mają charakter teoretyczny i praktyczny i obejmują m.in. zagadnienia psychologiczne, czyli wsparcie poszkodowanych. Mogą być prowadzone tylko i wyłącznie przez psychologa, który posiada przynajmniej 3-letnie doświadczenie. Odbywają się również zajęcia z ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego i wysokościowego. Prowadzone są przez specjalistę posiadającego przynajmniej 3-letnie doświadczenie w danej dziedzinie. Na samym początku słuchacze poznają podstawy prawne ratownictwa medycznego, w tym cele stosowania standardów ratowniczych w ratownictwie medycznym. Dzięki temu znają nie tylko podstawy prawne, ale również wyposażenie konieczne do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy – bezpieczeństwo

Realizowany jest również temat bezpieczeństwa własnego, a także zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Zatem każdy słuchacz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dzięki temu posiada umiejętności korzystania ze sprzętu ochronnego, co pozwala zminimalizować ryzyko zakażenia WZW i HIV. Ponadto wie jak postępować z odpadami medycznymi i umie właściwie określić, czy występuje zagrożenie dla niego i poszkodowanego. Treścią nauczania jest także zdobycie umiejętności korzystania ze sprzętu medycznego, a także jego właściwa dezynfekcja. Uczestnik kursu powinien także  posiadać wiedzę, jak użyć tlenu w różnych warunkach. Poznaje przede wszystkim elementy anatomii i fizjologii, a także potrafi ocenić stan zdrowia poszkodowanego, czy przeprowadzić badania wstępne oraz szczegółowe. Zatem na miejscu wypadku ratownik KPP może przeprowadzić wywiad ratowniczy, ocenić funkcje życiowe, a także rodzaj obrażeń ciała.

Kurs KPP – co dla słuchaczy?

Na kursie realizowany jest też program dotyczący osób poszkodowanych i nieprzytomnych. Słuchacze poznają przyczyny utraty przytomności, a także niebezpieczeństwa z tego wynikające oraz procedury postępowania z osobą nieprzytomną. Dotyczy to także zatrzymania podstawowych funkcji życiowych. Dzięki zdobyciu takiej wiedzy uczestnik kursu pierwszej pomocy umie ocenić stan poszkodowanego w zakresie oceny przytomności, oddychania i krążenia. Następnie potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej i zapewnić mu komfort cieplny i spokój aż do przejęcia go przez personel medyczny.

Program obejmuje także zagadnienia  z resuscytacji dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków. Na zajęciach słuchacze kursów KPP poznają metody udrażniania dróg oddechowych i usuwania ciał obcych. Ponadto potrafią przeprowadzić zarówno bezprzyrządowe i przyrządowe wprowadzenie oddechu zastępczego wysokimi stężeniami tlenu. Uczestnicy kursu potrafią również prowadzić masaż serca u osób dorosłych, kobiet w ciąży, czy też noworodków.  Osoby biorące udział w kursach Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ponadto zdobędą umiejętność badania i oceny stanu zdrowia noworodków.  W programie realizowane są także wiadomości dotyczące różnicy między śmiercią kliniczną a biologiczną oraz znaczenie postępowania resuscytacyjnego u osób w stanie śmierci klinicznej. W trakcie kursu nacisk kładziony jest także na umiejętność defibrylacji metodą półautomatyczną i automatyczną.

Kursy pierwszej pomocy – więcej o programie.

Program kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje również takie zagadnienia jak wstrząs, jego przyczyny, objawy i zagrożenia z niego wynikające. Słuchacze zdobywają także wiedzę dotyczącą innych stanów nagłych, takich jak: drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, czy podtopienia. Dzięki temu umieją przeprowadzić stosowne procedury w przypadku wystąpienia tych zagrożeń i przeprowadzić wstępne badania.

Na kursach pierwszej pomocy realizowany jest również temat urazów mechanicznych i obrażeń takich jak złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn. Dzięki kursom Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy słuchacze uczą się nakładania opatrunków, opatrywania ran, czy też wykonywania doraźnego zatamowania krwotoku, jak i unieruchomienia kończyn, czy stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa. Zdobywają również wiedzę dotyczącą urazów chemicznych, termicznych, elektrycznych oraz wynikających z aktów terroru, czy zagrożeń środowiskowych. Ratownicy KPP mogą również identyfikować zagrożenia, a także ewakuować ze strefy zagrożenia.

Egzamin KPP – jak przebiega?

Do egzaminu po kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne bądź też posiada zaświadczenie, które utraciło ważność. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, które oceniane są oddzielnie. Egzamin teoretyczny ma formę testu i składa  się z 30 zadań. Podstawą do jego zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 90% prawidłowych odpowiedzi. Tylko i wyłączenie uzyskanie pozytywnego wyniku, powala na przystąpienie do części praktycznej egzaminu.  Obejmuje on wykonanie dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych, jak i resuscytacji  krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem. Wykonywanie zadań jest oceniane przez każdego członka komisji indywidualnie. Ocena niedostateczna zostaje postawiona, gdy opowie się za nią co najmniej 75%  składu komisji.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ma bardzo szczegółowe wytyczne, co pozwala na zdobycie  wiedzy i umiejętności potrzebnych do ratowania zdrowia i życia. Dzięki temu można zyskać pewność, że udzieli się jej prawidłowo.

Ramowy program Kursu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Plan nauczania z rozpisaną ilością godzin szkoleniowych
1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne — teoria 1h
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia — teoria 2h, praktyka 1h
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu — teoria 2h, praktyka 3h
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe — teoria 2h, praktyka 2h
5. Poszkodowany nieprzytomny — teoria 1h, praktyka 1h
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) — teoria 2h, praktyka 8h
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną — teoria 1h, praktyka 2h
8. Wstrząs — teoria 2h
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie — teoria 2h
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn — teoria 3h, praktyka 8h
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru — teoria 2h, praktyka 1h
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka — teoria 2h, praktyka 4h
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia — teoria 2h, praktyka 2h
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych — praktyka 7h
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych — teoria 1h, praktyka 2h
Łącznie – 25h teorii i 41h praktyki (66h)