Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Kurs pierwszej pomocy dla osób prywatnych

Kurs KPP dla instytucji i firm

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

 

Certyfikowany Kurs Pierwszej Pomocy jest szkoleniem na zaawansowanym poziomie. Jego ukończenie oznacza zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku wypadków i nagłych zachorowań. Uczestnik kursu KPP otrzymuje tytuł “Ratownika KPP”.

Kurs Pierwszej Pomocy jest przeznaczony dla osób prywatnych, które nie posiadają wykształcenia medycznego. Warunkiem uczestnictwa jest ukończone 18 lat, dobry stan zdrowia i posiadanie pełnej zdolności do czynów prawnych. Istnieje także możliwość, aby na kursach KPP firmy zapisywały swoich pracowników, zwłaszcza tych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo – kierowników i brygadzistów.

Certyfikat KPP

Certyfikat KPP jest dokumentem potwierdzającym zdobyte umiejętności podczas kursu pierwszej pomocy. Uprawnia on do pełnienia służby w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego – WOPR, TOPR, PCK, OSK, ZHP i Policja. Jednocześnie ukończenie KPP z pozytywnym wynikiem jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu “Ratownik KPP”, który jest ważny przez 3 lata.

Podstawa prawna kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Weekendowy kurs pierwszej pomocy jest realizowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2007 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dokument określa ramowy program kursu pierwszej pomocy, sposób przeprowadzania egzaminu końcowego, kwalifikacje kadry szkolącej, okres ważności certyfikatu KPP i tytułu ratownika, a także sposób powoływania komisji egzaminacyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem KPP w trybie weekendowym trwa 66 godzin – 21 godzin zajęć teoretycznych i 45 godzin zajęć praktycznych. Szkolenie z pierwszej pomocy kończy się egzaminem państwowym, do którego może przystąpić kursant, który był obecny na wszystkich zajęciach.

Kurs Pierwszej Pomocy – czego będziemy się uczyć?

Podczas 66 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych uczestnik weekendowego KPP nabywa potrzebnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym, dzieciom i noworodkom oraz kobietom w ciąży. Ponadto na
kursie poruszane są takie zagadnienia, jak:

Kursy KPP – Bezpieczeństwo

Kurs pierwszej pomocy obejmuje wszelkie podstawy dotyczące bezpieczeństwa swojego i innych osób podczas wykonywania czynności medycznych u osób poszkodowanych. Dodatkowo na KPP poruszane są zagadnienia dotyczące zakażenia wirusem HIV i WZW, postępowania z odpadami medycznymi i dezynfekcji.

Kurs KPP – Postępowanie z chorym nieprzytomnym

Uczestnik KPP nabywa niezbędnych umiejętności praktycznych w zakresie postępowania z osobą nieprzytomną – przeprowadzenie badań wstępnych, ocena stanu ogólnego, funkcji życiowych i obrażeń ciała, ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej. Kurs KPP to także przydatna wiedza teoretyczna dotycząca przyczyn utraty przytomności i zagrożeń z nią związanych.

Kursy KPP – Resuscytacja i defibrylacja

Podczas KPP uczestnik nabywa wszystkich niezbędnych umiejętności umożliwiających przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i czynności defibrylacyjnych u dorosłych, dzieci i noworodków.

Kurs KPP – Stany nagłe

W programie kursu pierwszej pomocy dużo miejsca poświęca się stanom nagłym – wstrząsie, zakrztuszeniu, zawałowi serca, udarowi mózgu, drgawkom, zatruciom, poparzeniom, utonięciu. Uczestnik zdobywa szeroką wiedzę teoretyczną związaną z tymi zagadnieniami i umiejętności praktyczne.

Nauka korzystania ze sprzętu medycznego

Uczestnicy KPP nabywają wiedzę dotyczącą bezpiecznego korzystania ze sprzętu medycznego (m.in. defibrylator, przyrządy do udrażniania dróg oddechowych i prowadzenia oddechu zastępczego, materiały opatrunkowe).

Program Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

1. Organizacja ratownictwa medycznego.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Jak przebiega egzamin KPP?

Egzamin na zakończenie kursu pierwszej pomocy rozpoczyna się sprawdzeniem wiedzy teoretycznej. Test składa się z 30 pytań, a podstawą zaliczenia jest otrzymanie minimum 90% poprawnych odpowiedzi. Pozytywny wynik teoretycznego egzaminu KPP upoważnia do przystąpienia do części praktycznej.

Część praktyczna egzaminu KPP polega na wykonaniu dwóch losowo wybranych zadań, a także resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Umiejętności ocenia komisja. Zaliczenie uzyskuje się, gdy co najmniej 75% członków komisji uzna, że wszystkie zadania zostały wykonane poprawnie. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do ratowania zdrowia i życia. Dzięki temu można zyskać pewność, że udzieli się jej prawidłowo .

Ramowy program Kursu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Plan nauczania z rozpisaną ilością godzin szkoleniowych
1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne — teoria 1h
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia — teoria 2h, praktyka 1h
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu — teoria 2h, praktyka 3h
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe — teoria 2h, praktyka 2h
5. Poszkodowany nieprzytomny — teoria 1h, praktyka 1h
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne) — teoria 2h, praktyka 8h
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną — teoria 1h, praktyka 2h
8. Wstrząs — teoria 2h
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie — teoria 2h
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn — teoria 3h, praktyka 8h
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru — teoria 2h, praktyka 1h
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka — teoria 2h, praktyka 4h
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia — teoria 2h, praktyka 2h
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych — praktyka 7h
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych — teoria 1h, praktyka 2h
Łącznie – 25h teorii i 41h praktyki (66h)